Obchodní podmínky

obchodní společnosti HAJICEK, s. r. o., IČ 285 13 789, Ortenovo náměstí 443/6, Praha 7, vedené u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C147108, číslo zbrojní licence CF 11 55 44, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na adrese www.highlandarms.cz.


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HAJICEK, s. r. o., IČ 285 13 789, Ortenovo náměstí 443/6, Praha 7, vedené u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C147108, zbrojní licence CF 11 55 44 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), provozovaném na adrese www.highlandarms.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „e-shop“).
 2. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.highlandarms.cz (dále jen „webové stránky“).
 3. Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti smluvních stran a doplňují kupní smlouvu.
 4. Veškeré smluvní vztahy, které mezi smluvními stranami vzniknou, se řídí právním řádem České republiky.
 5. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze obchodních podmínek.


II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do přizpůsobeného uživatelského prostředí.
 2. Kupující je povinen při registraci uvádět úplné a pravdivé údaje a při jakékoliv změně je povinen je aktualizovat. Údaje uváděné kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je umožňován na základě znalosti jména a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Kupující je povinen přihlašovací údaje chránit před ztrátou či odcizením. Kupující není oprávněn přihlašovací údaje poskytnout třetí osobě.
 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit v případě porušení obchodních podmínek, či kupní smlouvy či v případě neaktivity uživatele delší než 60 dní.
 5. Závazné objednávky zboží či jejich nezávaznou rezervaci může kupující provádět pouze po registraci.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet, jakož i přístup k webovým stránkám a k e-shopu nemusí být k dispozici nepřetržitě.


III. Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto eShopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.
 2. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí stranu (dále jen „zpracovatel“).
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 4. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro obchodní účely.
 5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. E-shop obsahuje seznam zboží a nabízeného k prodeji a jeho ceny včetně DPH. Nabídka zboží, včetně cen, je platná po dobu, po kterou je zboží vystaveno v e-shopu. E-shop rovněž uvádí náklady na dopravu a manipulaci se zbožím. Není-li informace o ceně dopravy a manipulaci se zbožím uvedena, může být tato cena dodatečně účtována. O ceně dopravy a manipulace se zbožím bude zákazník informován před odesláním zboží.
 2. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 z. č. 89/2012 Sb., odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím vzniká kupní smlouva řídící se ustanoveními §§ 1810-1840 z. č. 89/2012 Sb. Kupní smlouva nevzniká v případě objednání zboží, na které se vztahují ustanovení §§ 4–6 z. č. 119/2002 Sb. (dále jen „smlouva“). Nevznikne-li kupní smlouva, je zboží vybrané kupujícím pouze zarezervováno pro nákup v prodejně prodávajícího, a to po dobu 5 dní. Kupní smlouva je následně uzavřena v prodejně prodávajícího.
 3. Je-li kupujícím podnikatel dle z. č. §§ 420-422 z. č. 89/2012 Sb., odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím vzniká kupní smlouva řídící se ustanoveními §§ 2079-2127 z. č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“).
 4. Odesláním objednávky (rezervace) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 5. V e-shopu může být nastaven finanční limit minimální objednávky.
 6. Zjistí-li kupující, že při zadávání dat před podáním objednávky došlo k chybám, má možnost požádat o jejich opravu prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.
 8. Kupní smlouva nebude u prodávajícího uložena. Kupující má však přístup k obchodním podmínkám, reklamačnímu řádu a po přihlášení pod svým uživatelským účtem taktéž k přehledu veškerých učiněných objednávek na e-shopu.


V. Způsob a místo doručení

 1. Nejedná-li se o zboží, na které se vztahují ustanovení §§ 4–6 z. č. 119/2002 Sb., místem předání zboží je adresa prodávajícího (EX WORKS Ortenovo náměstí 443/6, INCOTERMS 2010). Pokud kupující zvolí způsob doručení na jinou adresu než je adresa prodávajícího, je místem doručení tato zvolená adresa a zboží je kupujícímu předáno jeho převzetím prvním přepravcem od prodávajícího.
 2. Jedná-li se o zboží, na které se vztahují ustanovení §§ 4–6 z. č. 119/2002 Sb., místem doručení zboží je adresa prodávajícího (EX WORKS Ortenovo náměstí 443/6, INCOTERMS 2010).
 3. Zboží je expedováno do 30 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího.
 4. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání.
 5. U platby v hotovosti je po zaplacení ceny zboží v hotovosti zboží ihned vydáno kupujícímu.
 6. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 7. Zboží je distribuováno přepravci zvolenými kupujícím.


VI. Cena a platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.
 2. Ceny přepravy jsou zpravidla součástí objednávkového procesu.
 3. V případě chybných cen uvedených v e-shopu je prodávající oprávněn cenu změnit na cenu obvyklou. Kupující je v takovém případě oprávněn cenu přijmout nebo odmítnout.
 4. Platbu je možné provést hotově (na adrese prodávajícího).
 5. Platbu je možné provést bezhotovostní převodem prostřednictvím platební brány použité v e-shopu.
 6. Platbu je možné provést bankovním převodem. Informace o bankovním účtu:
  Citfin, Avenir Business Park - budova E 
  Radlická 751/113e
  158 00 Praha 5 -Jinonice
  BIC/SWIFT kód:        CITFCZPPXXX
  Kód banky:               2060
  Číslo účtu                 1046908
  IBAN                        CZ4920600000000001046908
  Měna účtu                 CZK/EUR/CAD/USD
 7. Na zboží objednané po konfiguraci (prostřednictvím konfigurátoru, který je součástí stráne), je vybírána záloha v plné ceně zboží. Výrobu takto objednaného zboží započne prodávající po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, neuvede-li kupující výslovně požadavek, aby byla výroba započata v jiném termínu. 
 8. V e-shopu není možný nákup na splátky.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 z. č. 89/2012 Sb., má v souladu s ustanovením § 1829 právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně sděleno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu uvedenou v těchto provozních podmínkách.
 2. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 z. č. 89/2012 Sb.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na náklady kupujícího do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu neprodleně po skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v těchto případech:
    a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
    b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


VIII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně návodu k použití zboží a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.


IX. Pozářuční služby

 1. Veškeré pozáruční služby jsou poskytovány na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.


X. Reklamace

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (dále jen „reklamační řád“) e-shopu a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující prohlašuje a zaručuje, že 
  a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
  b) veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
  c) bude dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva prodávajícíh  i třetích osob.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) z. č. 89/2012 Sb.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a koncese a činnost prodávajícího podléhá rovněž povolování Policie České republiky. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, kontrolu dodržování z. č. 119/2002 Sb. provádí Policie ČR.
 2. Kupující prohlašuje, že je oprávněn nabývat do vlastnictví zbraně příslušné kategorie dle z. č. z. č. 119/2002 Sb.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontrolním orgánem je Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Sdružení 1664/1, 140 00 Praha 4.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

 


NV Search

Type

Manufacturer

Price

2850 - 6950 €

Generation

Image intensifier tube

Human detection distance (m)

1200 - 2250

Imaging frequency - PAL (Hz)

50 - 50

Optical zoom

1 - 9

Pixel size (micron)

17 - 25

Microbolometer resolution

Advanced search

Start up time (sec)

4 - 4

Imaging frequency - NTSC (Hz)

60 - 60

Protection level

Weak up from sleep mode (sec)

0 - 1

Charging

Mount screw thread

Overloading (max J)

7000 - 7000

Warranty (years)

3 - 3

Field range

Bluetooth

Built-in IR illuminator